ДП «ДІCЕД»
Державний інститут
судових економіко-правових та
технічних експертних досліджень

Фінансовий звіт

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р.
 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 р.
 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за  2016 р.
 
Звіт про власний капітал за 2016 р.
 
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2016 рік